Groenestroombesluit artikel 5 - laatste lid

Productie-installaties voor zonne-energie die na 1 januari 2010 in dienst worden genomen en die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen waarvan het dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw volledig geïsoleerd is, komen in aanmerking voor de toekenning van groene stroomcertificaten die kunnen worden gebruikt voor de verplichtingen, vermeld in artikel 23 van het Elektriciteitsdecreet voor zover de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmtebestand Rd heeft van tenminste 3m2K/W.
De minister kan nadere regels vastleggen betreffende de toepassing van deze verplichting en het bepalen van het beschermde volume dat betrekking heeft op de woningen en het woongebouw om toch in aanmerking te komen.

De eigenaar van een PV-installatie die in dienst genomen wordt op of na 1 januari 2010 zal bij zijn aanvraag tot toekenning van groene stroomcertificaten op erewoord moeten verklaren dat de betrokken PV-installatie:

ofwel werd geplaatst op een woning of woongebouw, waarvan het dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw volledig geïsoleerd is. Dit wil zeggen dat de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmtebestand Rd heeft van tenminste 3m2K/W. De Rd-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (in W/mK).

ofwel werd geplaatst op een gebouw dat niet kan beschouwd worden als een woning of woongebouw. PV-installaties die worden geïnstalleerd op alleenstaande garages, tuinhuizen en andere gebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning vallen dus niet onder deze regeling (ook al horen ze bij een woning of woongebouw dat niet geïsoleerd is).

De naleving van deze isolatievoorwaarde kan te alle tijde gecontroleerd worden door de VREG en door de distributienetbeheerder in het kader van hun controlebevoegdheid, vermeld in de artikelen 6 en 18 van het Groene Stroombesluit.

Indien uit deze controle blijkt dat niet voldaan is aan de isolatievoorwaarde, schorst de netbeheerder de uitbetaling van de minimumsteun voor de groene stroomcertificaten uitgegeven voor elektriciteit opgewekt in de betrokken installatie. De VREG zal ook geen bijkomende groene stroomcertificaten die aan minimumsteun kunnen worden verkocht meer toekennen aan deze installatie, in afwachting van de rechtzetting van deze situatie.

De VREG zal tevens niet aarzelen om de bevoegde politiediensten of het parket in te lichten van de fraude gepleegd door de aanvrager, waarna een strafsanctie opgelegd kan worden door de bevoegde strafrechtbank op grond van een overtredig van artikel 36 van het Elektriciteitsdecreet.

Deze isolatievoorwaarden zijn enkel van toepassing op de groene stroomcertificaten en gelden niet voor de belastingsvermindering. 

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
  PV-systemen  
  Werking  
  Techniek  
  Zonnepanelen  
  Omvormers  
Isolatievoorwaarden  
  Subsidie  
  Netvergoedingen  
  Veiligheidstips  
  Warmwater  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone